1997ம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒலி ஓர் அமைப்பைத் தத்தெடுத்துக் கொண்டுள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் அந்த அமைப்புக்காக அறநிதி திரட்டுவதன் மூலம் தனது சமூகக் கடைமையை நிறைவேற்றி வருகிறது ஒலி. அந்த முயற்சியில் இதுவரை பயனடைந்துள்ள அமைப்புக்கள் :
Every year since 1997, Oli has adopted
a charity for which it raises funds throughout the year.
The previous beneficiaries are :

1997 - Ramakrishna Mission

1998 - Sree Narayana Mission

1999 - Child at Street 11

2001 - Singapore Indian Education Trust

2002 - SINDA's Worker's Assistance Programme

2003 - SINDA's Project Give

2004 - SINDA's Project Give

2005 - SINDA's Project Give

2006 - SINDA's Project Give

2007 - NuLife Care & Counseling Services Ltd