Countdown 2013

Venue: VivoCity


Hosts: Dasmond Koh, Kym Ng, Pornsak & Lee Teng


Artiste line-up (subject to changes): Kym Ng, Rebecca Lim, Jayley Woo, Julie Tan, Kimberly Chia, Elizabeth Lee, Teresa Tseng, Shane Pow, Xu Bin, Aloysius Pang, Pornsak, Lee Teng, Ben Yeo, Jeffrey Xu, Darryl Yong, Yuan Shuai, Zhen Huan, Qi Yu Wu, Edwin Goh, Ian Fang, Kate Pang, Paige Chua, Cheryl Wee, Andie Chen, Desmond Tan, Romeo Tan, Vivian Lai, Zhou Ying, Ya Hui, Tay Ping Hui.